kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ವಲ್ಕಲ / valkala

ಧ್ರುವತಾಳ
ಅರ್ಧಮನ[ವೀ]ಯಾದಿರು ಬಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ |
ಉದ್ಧರಿಪುದು ಸಮುದ್ರ ಶಯ್ಯಾ |
ಹದ್ದು ಹಾವಿಗೆ ಹರಿದೆದ್ದು ಕವಿದಂತೆ |
ಕೃದ್ಧಾಗಳಿಂದಲಿ ಪೊಂದಿಪ್ಪನೊ |
ಒದ್ದು ಕಡಿಗೆ ನೂಕೊ ಸದ್ದಡಗಿಸಿ ಖಳರ |
ಸದ್ದಾಗದಂತೆ ಒಳಗೆ ತಿದ್ದಿಡುವುದು |
ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ಜ |
ನಾರ್ಧನ ರಕ್ಷಣ ಅಬ್ಧಿನಿವಾಸ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಒಂದು ದಿನದಲಜನು ಚಂದದಿಂದಲಿ ಆ |
ನಂದ ವೈಜಯಂತಿ ಎಂದೆಂಬೊ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ |
ವೃಂದಾರಕ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವ ಸರ್ವ |
ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನವನಂದನರ ಸಹಿತ |
ಅಂದು ವಾಲಗವಾಗೆ ಮಂದಹಾಸದಲಿನಾ |
ರಂದ ಮುನಿಪ ನಡೆತಂದನು ಎದುರಾಗಿ |
ಇಂದಿರಾಪತಿ ಗೋವಿಂದ ವಿಜಯ ವಿಠ |
ಲಂದಾಗಿರುತಿರಲು ಬಂದನು ಪಾಡುತಲಿ |
ಬಂದು ಜನಾರ್ಧನನ ಮಂದರದಲಿ ನುಡಿಸಿ ||2||
ರೂಪಕತಾಳ
ಬರಲು ನಾರದಮುನಿ ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಆತ್ಮಜನ |
ನೆರವಾಗಿ ಬರುತಿಪ್ಪ ಹರಿಮೂರುತಿಯ ನೋಡಿ |
ಸರಸರನೆ ಎದ್ದು ನಿಂದರಲಾಗಿ ನವಪ್ರಜೆ |
ಶ್ವರರು ಹಾಸ್ಯವಮಾಡೆ ಹರಿದು ಶಾಪಿಸಿ ನೀವು |
ನರರಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿ ಸಂಚರಿಸು ಎಂದೆನಲಾಗಿ |
ಮ[ರು]ಗಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತತ್ತರಿಸೀದವರಾಗ |
ಸುರಪಾಲ ವಿಜಯವಿಠಲ ಜನಾರ್ಧನನೆಂಬೊ |
ಸುರಮುನಿಯಾ ಕೊಂಡಾಡಿ ವರದಾರೀವಾರ್ತಿ||3||
ಝಂಪೆತಾಳ
ಕೇಳಿ ಕೌತುಕವೆಂದು ತಲೆದೂಗಿ ಹರಿಲೀಲೆಗೆ |
ಪೇಳಲಾರಳವೆ ಶೃತಿವಚನದಿಂದ |
ಭೂಲೋಕದಲಿ ಪರಶು ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು |
ವಾಲಯಾಲಿಪ್ಪ ಅಶ್ವತ್ಥದವಲ್ಲೀ |
ಮೇಲಾದ ಕಣ್ವಮುನಿ ಆಶ್ರೈಸಿ ಇರುತಿಪ್ಪ |
ಪೇಳುವೆನು ಮನಶುದ್ಧರಾಗಿ ಕೇಳಿ |
ಅಲಸಾ ಗೈಸದತಿ ಪೋಗಿ ನಿಮ್ಮಯ ಶಾಪ |
ಬೀಳೂ ಹಾಕುವದಕುಪಾಯವಂದೂ |
ಶ್ರೀಲೋಲ ವಿಜಯವಿಠಲ ಜನಾರ್ಧನನೆಂದು |
ಬೀಳುಕೊಟ್ಟನು ನವ ಪ್ರಜೇಸರಿಗೆ ||4||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ನಾಋದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭೈರವಾಸದಜನೀ |
ವಾರವ ಕೊಡಲಾದರ ಸಂಗಡದಲ್ಲೀ |
ಶರೀರ ಧರಿಸಿ ಬಂದರು ನಾರವಸನ |
ಭೋರಾನೆತಂದಿಲ್ಲಿ ಕೇಡಾದದಂದು ಮೊದಲು |
ಧಾರುಣಿ ಒಳಗೆ ವಲ್ಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದಿದು |
ಕಾರಣವಾಯಿತು ಪಂಚಕ್ರೋಶಾ |
ಸಾರಸುಂದರ ವಿಜಯವಿಠಲ ಜನಾರ್ಧನ |
ಮೀರಿದ ದೈವದ ಮಾಯಾವಿನ್ನೆಂತುಂಟೊ ||5||
ಝಂಪೆತಾಳ
ಒಂಭತ್ತುಮಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು |
ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥವನ್ನೂ |
ಅಂಬಕಾದಿಂದಲ್ಲಿ ನೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವರ್ಣಮಯ |
ಅಂಬರಕೆ ತುಳುಕುತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲೀ |
ಕೊಂಬಿಕೊಂಬಿ ಎಲೆಮೂಲಾಗ್ರ ಪರಿಯಂತ |
ತುಂಬಿಹರು ಸುರರಾದಿ ತೆರವಿಲ್ಲದೆ |
ಜಂಬುದ್ವೀಪದೊಳಗೆ ಇದಕೆಣೆ ಇಲ್ಲೆಂದು |
ಇಂಬು ಮಾಡಿದರದರ ಛಾಯದಲ್ಲೀ |
ಕಂಬುಧರ ವಿಜಯವಿಠಲ ಜನಾರ್ಧನ ಪರ |
ನೆಂಬ ಮುನಿಪನು ಬಂದ ಕುಂಭಿಣಿಸುರನಾಗಿ ||6||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪ್ರಜೇಶ್ವರರಿಗೆ ಉಪದೇಶವ ತಿಳುಹಿದ |
ದ್ವಿಜನಾಗಿ ಬಂದ ನಾರದಮುನಿ ಅಂದೂ |
ದ್ವಿಜಗಮನನ ಬಳಿಗೆ ಪೋಗಿ ತುತಿಸಿ ಚಕ್ರ |
ನಿಜವಾಗಿ ಕಳುಹಿ ಚಕ್ರತೀರ್ಥವೆನಿಸಿದ |
ಭಜಿಸುತ್ತ ಮನದೊಳು ಹರಿಯ ಚರಣವನ್ನು |
ಅಜನ ಬಳಿಗೆಯೈದ ಭಾಗವತರಮಣಿ |
ತ್ರಿಜಗ ಮಧ್ಯದಲೊಂದು ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ |
ರುಜುವಾದ ನೆಲನೆನಗರುಹೆನಲು |
ಅಜನ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಕರವ ಜೋಡಿಸಿನಿಂದು |
ಸುಜನರಾಗ್ರಣಿ ಪೇಳಿದನಿದರ ಮಹಿಮಿಯಾ |
ಗಜವರದಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ಶ್ರೀಜನಾರ್ಧನ |
ಯಜಮಾನನಾಗುವ ಮೇಧದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೂ ||7||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಪರಮೇಷ್ಟಿಯಾಗವ |
ಸುರರಸಹಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲವಧಾನಾ |
ಸರಿಯಾದೆ ಕೊಡುತಿರೆ ನಿರುತಾದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾ |
ನರಗೆ ವಖ್ಖಸವಾಗೆ ಪರಿಹಾರಾ ಕಾಣಾದೆ |
ಭರದಿಂದಲಿ ಅಗ್ನಿ ಹರಿಯಾ ಮೊರೆಯೋಗೆ |
ಕರುಣಾದಿಂದಲಿ ಕೇಳಿ ಹರಿಬಂದಾ ಬಾಲಾ ಭೂ |
ಸುರ ವೇಷವನು ತಾಳಿ ಇರಲದೆ ಕ್ಷುದಿ ಪರಿ |
ಹರಿಸೆಂದು ಗ್ರಾಸವಾ (ನೀಡಿಸುಎನೆ) ತರಿಸಿವಾದರಿಸಿ |
ಪರಮಸೋಜಿಗವೆಂದು ಸುರಜೇಷ್ಠ ತಲೆದೂಗಿ |
ಹರಿಮಾಯಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ಜನಾರ್ಧನ |
ಕರುಣಿಯಾ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಮನ್ನಿಸಿದ ||8||
ಆದಿತಾಳ
ಎಲ್ಲೆ ಓದನರಾಸಿ ಎಲ್ಲೆ ನಾನಾಕರಾಸಿ |
ಎಲ್ಲೆ ಘೃತದ ಮಡುವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದವೆಲ್ಲಾ |
ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಯಲು ನಿಲ್ಲದಡಗಿದವು |
ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ಭೂತವೆಂದು ತಲ್ಲಣಿಸಲು ಇತ್ತಲು |
ಬಲ್ಲಿದ ದೈವ ಕರದಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಷಣಿಯಾ |
ನಿಲ್ಲದೆ ಪಿಡಿದು ಗ್ರಾಸಾ |
ಇಲ್ಲಾವೆಂದರೆ ನಾನು ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನೆಂದು |
ಸೊಲ್ಲು ಪೇಳಾಲೆಂದು ಅಜನು |
ಮೆಲ್ಲಾನೆ ತುತಿಸಿ ಸಿರಿವಲ್ಲಭನ ಲೀಲೆ ತಿಳಿದು |
ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾಗವನು ಇಲ್ಲಿನವ ಪ್ರಜೇಸನು |
ಪುಲ್ಲನಾಭವೊಲಿಸಿ ವೇಗದಲಿ ಮನುಜ ದೇಹಬಿಟ್ಟು |
ಸಲ್ಲಿದರು ಪೂರ್ವದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪೂಜೆ |
ಗೊಳ್ಳುತನ ವಳ್ಳಿತಿದು ಭಾಗೀರಥೀ |
ಉಳ್ಳ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿಸಲಿಲಾ |
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿಪ್ಪ |
ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಧರೆ ನರರೂ |
ಒಲ್ಲೆ ಎನದೇ ಇಂದು ಕ್ಷಾಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಶುದ್ಧನಾಗೆ |
ಎಲ್ಲ ದೋಷಂಗಳು ಇರದೆ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಪೋಗುವುವು |
ಖುಲ್ಲರರಿ ಜನಾರ್ಧನ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಎಳ್ಳಿನಿತು ಬಿಡದೆ ಸಾರೆ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಶೋಕದಿಂದ ||9||
ಜತೆ
ವಲ್ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಾ ವಾಸ ಜನಾರ್ಧನ |
ಬಲವಂತ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪಾವಕಪಾಲಾ ||10||

dhruvatALa
ardhamana[vI]yAdiru bidde ninna pAdakke |
uddharipudu samudra SayyA |
haddu hAvige harideddu kavidaMte |
kRuddhAgaLiMdali poMdippano |
oddu kaDige nUko saddaDagisi KaLara |
saddAgadaMte oLage tiddiDuvudu |
Suddha svaBAva namma vijayaviThala ja |
nArdhana rakShaNa abdhinivAsa ||1||
maTTatALa
oMdu dinadalajanu caMdadiMdali A |
naMda vaijayaMti eMdeMbo saBeyalli |
vRuMdAraka siddhagaMdharva sarva |
saMdaNiyalli navanaMdanara sahita |
aMdu vAlagavAge maMdahAsadalinA |
raMda munipa naDetaMdanu edurAgi |
iMdirApati gOviMda vijaya viTha |
laMdAgirutiralu baMdanu pADutali |
baMdu janArdhanana maMdaradali nuDisi ||2||
rUpakatALa
baralu nAradamuni paramEShTi Atmajana |
neravAgi barutippa harimUrutiya nODi |
sarasarane eddu niMdaralAgi navapraje |
Svararu hAsyavamADe haridu SApisi nIvu |
nararAgi puTTi saMcarisu eMdenalAgi |
ma[ru]gi tammoLage tattarisIdavarAga |
surapAla vijayaviThala janArdhananeMbo |
suramuniyA koMDADi varadArIvArti||3||
JaMpetALa
kELi kautukaveMdu taledUgi harilIlege |
pELalAraLave SRutivacanadiMda |
BUlOkadali paraSu rAmakShEtra uMTu |
vAlayAlippa aSvatthadavallI |
mElAda kaNvamuni ASraisi irutippa |
pELuvenu manaSuddharAgi kELi |
alasA gaisadati pOgi nimmaya SApa |
bILU hAkuvadakupAyavaMdU |
SrIlOla vijayaviThala janArdhananeMdu |
bILukoTTanu nava prajEsarige ||4||
triviDitALa
nA^^Ruda kRupeyiMda BairavAsadajanI |
vArava koDalAdara saMgaDadallI |
SarIra dharisi baMdaru nAravasana |
BOrAnetaMdilli kEDAdadaMdu modalu |
dhAruNi oLage valkala kShEtraveMdidu |
kAraNavAyitu paMcakrOSA |
sArasuMdara vijayaviThala janArdhana |
mIrida daivada mAyAvinneMtuMTo ||5||
JaMpetALa
oMBattumaMdi brahmana makkaLu baMdu |
saMBramadalli aSvatthavannU |
aMbakAdiMdalli nIkShisalu svarNamaya |
aMbarake tuLukutide alligallI |
koMbikoMbi elemUlAgra pariyaMta |
tuMbiharu surarAdi teravillade |
jaMbudvIpadoLage idakeNe illeMdu |
iMbu mADidaradara CAyadallI |
kaMbudhara vijayaviThala janArdhana para |
neMba munipanu baMda kuMBiNisuranAgi ||6||
triviDitALa
prajESvararige upadESava tiLuhida |
dvijanAgi baMda nAradamuni aMdU |
dvijagamanana baLige pOgi tutisi cakra |
nijavAgi kaLuhi cakratIrthavenisida |
Bajisutta manadoLu hariya caraNavannu |
ajana baLigeyaida BAgavataramaNi |
trijaga madhyadaloMdu yAga mADuvudakke |
rujuvAda nelanenagaruhenalu |
ajana mAtanu kELi karava jODisiniMdu |
sujanarAgraNi pELidanidara mahimiyA |
gajavaradA vijayaviThala SrIjanArdhana |
yajamAnanAguva mEdhadallige baMdU ||7||
aTTatALa
haruShadiMdali baMdu paramEShTiyAgava |
surarasahitavAgi sariyillavadhAnA |
sariyAde koDutire nirutAdalli vaiSvA |
narage vaKKasavAge parihArA kANAde |
BaradiMdali agni hariyA moreyOge |
karuNAdiMdali kELi haribaMdA bAlA BU |
sura vEShavanu tALi iralade kShudi pari |
hariseMdu grAsavA (nIDisu^^ene) tarisivAdarisi |
paramasOjigaveMdu surajEShTha taledUgi |
harimAyA vijayaviThala janArdhana |
karuNiyA manadalli smarisi mannisida ||8||
AditALa
elle OdanarAsi elle nAnAkarAsi |
elle GRutada maDuvu ellelli iddavellA |
alligallige bayalu nilladaDagidavu |
elli adBUtaveMdu tallaNisalu ittalu |
ballida daiva karadalli A pOShaNiyA |
nillade piDidu grAsA |
illAveMdare nAnu koLLatakkavaneMdu |
sollu pELAleMdu ajanu |
mellAne tutisi sirivallaBana lIle tiLidu |
nillisida yAgavanu illinava prajEsanu |
pullanABavolisi vEgadali manuja dEhabiTTu |
sallidaru pUrvadaMte ellariMda pUje |
goLLutana vaLLitidu BAgIrathI |
uLLa tAmraparNisalilA |
ellA praKyAtavAgippa |
alligallige dhare nararU |
olle enadE iMdu kShAyadalli miMdu SuddhanAge |
ella dOShaMgaLu irade tallaNisi pOguvuvu |
Kullarari janArdhana vijayaviThalarEyA |
eLLinitu biDade sAre gellisuva SOkadiMda ||9||
jate
valkalA kShEtradA vAsa janArdhana |
balavaMta vijayaviThala pAvakapAlA ||10||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s