kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಕಂಚಿ / Kanchi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಭಕ್ತರನ ನೋಡುವ ರಾಜಾ |
ಎಡಿಗೆಡಿಗೆ ಭಕ್ತರನ ಪಾಲಿಸುವ ರಾಜಾ |
ನುಡಿನುಡಿಗೆ ಭಕ್ತರನ ನುಡಿಸುವ ರಾಜಾ |
ನಡಿಗಡಿಗೆ ಭಕುತರನ ಬಿಡದಿಪ್ಪ ರಾಜಾ |
ಜಡಿತಾಭರಣದಲ್ಲಿ ಝಗಝಗಿಪ ರಾಜಾ |
ಮುಡಿಗೆ ಪರಮಳ ಕುಸುಮಾ ಮುಡದಿದ್ದ ರಾಜಾ |
ಕುಡತಿ ಪಾಲವಲಿಗೆ ಒಲಿದ ವರದ ರಾಜಾ |
ಪಡಿಗಾಣೆ ಕಡೆ ಗಾಣೆ ಈತನ ವೈಭವಕ್ಕೆ |
ಪೊಡವಿಯೊಳಗೀತನ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ |
ಒಡಒಡನಾಡುವ ವಿಜಯವಿಠಲನೀತ |
ಬಡವರಾಧಾರ ಕಂಚಿ ವರದರಾಜಾ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ರಾಜಾಧಿರಾಜಾ ರಾಜವಿರಾಜಿತ |
ರಾಜಪೂಜಿತ ರಾಜ ಶಿರೋಮಣಿ |
ರಾಜರಾಜಾಧೀಶ ರಾಜವಿಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ |
ರಾಜಮಂಡಲವದನಾ ರಾಜರಾಜ ವಿನುತಾ |
ರಾಜಶೇಖರ ತಾತಾ ರಾಜರಾಜಾಗ್ರಣಿಯೆ |
ರಾಜೀವದಳ ನಯನ ರಾಜ ಮೂರುತಿ ಖಗ |
ರಾಜಗಮನ ಕರಿರಾಜವರದ ದೇವ |
ರಾಜ ವಿಜಯವಿಠಲಾರಾಜ ಕಾಂಚೀನಗರ |
ರಾಜ ವರದರಾಜಾ ರಾಜರಾಜೋತ್ತುಮಾ |
ರಾಜ ರಾಜ ರಾಜಾ ||2||
ರೂಪಕತಾಳ
ಒಂದು ದಿನ ವೈಕುಂಠ ಮಂದಿರದಲಿ ಹರಿ |
ಇಂದಿರಾ ಸಹಿತದಲಿ ಛಂದಾಗಿ ಇರುತಿದ್ದು |
ಮಂದಹಾಸದಲಿ ವಸುಂಧರೆದೊಳಗಿಂಥ |
ಮಂದಿರಾ ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೂ |
ಸುಂದರ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ಕಾಂಚಿಯಾ |
ಮಂದಿರ ವರದ ತಾನೆಂದು ಮೆರೆವೆನೆಂದು ||3||
ಝಂಪೆತಾಳ
ಲೋಕೇಶನಿಂದಲರ್ಚನೆಗೊಂ[ಬೆ] ಮಿಗಿಲಾಗಿ |
ವೈಕುಂಠ ನಗರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎಂದೆನಿಸುವೇನೂ ಭೂ |
ಲೋಕದೊಳಗೆ ಚಿತ್ರಮಯವಾಗಿ ವಿರಚಿಸಿ |
ಶ್ರೀ ಕಾಂಚಿ ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನದಲ್ಲೀ |
ಲೋಕೇಶಾದ್ಯರು ಪೊಗಳಲಾಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಅ |
ಲೌಕಿಕವೆಂದು ತಲೆತೂಗುವಂತೆ |
ಸಾಕಾರ ಕಾಂಚೀವರದ ವಿಜಯವಿಠಲಾ |
ನೇಕದಿನಕ್ಕೆ ಅಜನಿಂದಲರ್ಚನೆಗೊಂಡಾ ||4||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಇಂದಿರಾ ಭೂದುರ್ಗಭಾಗ ಏರ್ಪಾಟಿಸಿ |
ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸೋಪಾನವು |
ಒಂದೆಂಟು ಚತುರವಿಂಶತಿ ದಶಾಪರಿಮಿತ |
ಕುಂದಣ ಬಲು ಮಣಿಗಳಿಂದಲಿ ಥಳಿಥಳಿಸಿ |
ಒಂದೊಂದು ಸೋಪಾನ ಮೆಟ್ಟಿ ಪೋಗಲು ಅವನ |
ನಂದಕ್ಕೆ ಸುರರು ವರ್ನಿಸಲಾರರೂ |
ತಂದುಕೊಡುವದು e್ಞÁನ ಭಕುತಿ ವೈರಾಗ್ಯವ |
ಹಿಂದಾಗುವುದು ತಮೋರಾಜಸಗುಣವು |
ಪೊಂದುವಾದು ಸತ್ವಗುಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು |
ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ಸಂದರುಶನಕ್ಕೆ |
ಸಿಂಧುರಾದ್ರಿ ಕಾಂಚಿವರದ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಬಂದಾಡಿದ ಸಕಲ ವೇದಾ ತುತಿಸುತಿರಲೂ ||5||
ಧ್ರುವತಾಳ
ಸುತ್ತಾಲು ಪಾವನವಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಳ |
ಕುತ್ತಲಿವೆ ನಾನಾ ವೃಕ್ಷಂಗಳೂ |
ಮತ್ತೆ ಸರೋವರ ಮಹಾನಿರ್ಮಳವಾಗಿ |
ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮನೋಹರವಾಗುತಿದೆ |
ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ಪ್ರಾಕಾರ ಗೋಪುರ |
ಕತ್ತಲೆ ಬಡಿದು ಅಂಜಿಸುತಿದೆ |
ತೆತ್ತಿಸಕೋಟಿ ದೇವತ್ತಿಗಳು ನೆರೆದು |
ಚಿತ್ತವಧಾರೆಂದು ಪೇಳೂತಿದೆ |
ಎತ್ತಿಪಿಡಿದ ಪತಾಕಿ ಸೂರೆ ಪಾನಾ |
ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆ ಪೊಳವುತಿದೆ |
ನರ್ತನೆ ಊರ್ವಶಿ ರಂಭಾದಿಗಳು ನಿಂದು |
ತತ್ತತ್ತಥೈ ಎಂದು ಒಪ್ಪುತಿದೇ |
ಜತ್ತಾಗಿ ಸ್ವರದಿಂದ ತುಂಬೂರ ನಾರದ |
ರಿತ್ತಂಡ [ಬಿ]ಡದಲೆ ಪಾಡುತಿ[ರೆ] |
ಉತ್ತಮರಸೆ ಕಾಂಚಿ ವರದಾ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಭಯಭೀತಿ ಮೆರೆವಾ ದೇವ ||6||
ರೂಪಕತಾಳ
ಚತುರಾಸ್ಯಾದಿಗಳು ಚತುರತನದಲ್ಲಿ |
ಚತುರಯುಗದಲ್ಲಿ ಚತುರ ತಪವಮಾಡಿ |
ಚತುರ ಪೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ನಾಮಾ ಪ |
ರ್ವತವೆಂದೆನಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷಿತಿಯಾ ಜನರಿಗೆ |
ಗತಿಯ ಕರುಣಿಸುತ್ತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಕಾಂಚೀ |
ಪತಿ ವರದರಾಜಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ಭೋಜಾ |
ಸತತ ನೆರವ[ನ]ಮಿತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ||7||
ಝಂಪೆತಾಳ
ಬಣ್ಣಿಸಲೆನ್ನಳವೆ ಭಕುತರಾಧಾರನ |
ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವಿನ ಬಾಲಕನ ಮಾಡಿದಾ |
ಮುನ್ನ ಸೂಳಿಗೆ ಒಲಿದು ಪ್ರತಿವರುಷ ದಯದಿಂದ |
ಚನ್ನ ರೂಪದಲಿ ಸಂಚರಿಸುತಿಪ್ಪ |
ಮನ್ನೆ ರಾವುತರಾಯ ಹೆಜ್ಜಿಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಹಿಡಿ |
ಹೊನ್ನು ಕೊಡುವನು ತನ್ನ ನಂಬಿದಂಥ |
ರಾಣ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಘಳಿಗೆ ತಪ್ಪದಲೆ |
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ರಾಜಾ ಅಮಿತ ತೇಜಾ |
ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಚಿವರದ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರಲು ಮಣಿವೆ ಕುಣಿವೆ ದಣಿವೆ ||8||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಚಕ್ರಗಧಾ ಅಭಯಹಸ್ತಾ |
ಕಾಂಚಿಯವರದ ಹಿಮಂತದ ರಾಜಾ ಪ್ರ |
ಪಂಚದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾ ವಂಚಿಸುವ ಮೃಗ |
ಲಾಂಛನ ತಿಲುಕದಲಿ ಮಿಂಚುವರತುನಾ |
ಕಾಂಚಿಧಾಮನೆ ವಿರಿಂಚಿಗಿರಿಯವಾಸಾ |
ಕಾಂಚಿವರದರಾಯಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಪಂಚಾ[ಸ್ಯ]ವಿನುತಾ ವಿರಿಂಚಿಯ ತಾತಾ ||9||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ವರದಾನಂತಾ ಸರೋವರದ ತೀರವ ಕರಿ |
ವರದಾರಾಜಾ ಜೀವವರದ ಅಂಬರೀಷ |
ವರದಾ ಫಣಿವರದಾಭರದಿಂದ ಭಕ್ತರು |
ಕರದಬ್ಬರಕ್ಕೆ ವರಗರೆದು ಸುಖ ಸುರಿದ |
ಮೆರೆದಾ ಜಗದ ಕೂಡ ನೆರೆದ ದುರುಳರ |
ಜರಿದ ದುರಿತ ಪಾ[ಶಾ]ಪರಿದಾ ನಿಬ್ಬರದಾ |
ಪರಮಾದರದಾ ಕಾಂಚಿವರದಾ ವಿಜಯವಿಠಲಾ |
ಧುರಧೀರಾ ವೈಕುಂಠಪುರದ ರಾಶಿರಂಗಾ ||10||
ಆದಿತಾಳ
ಈ ಸೊಗಸು ಈ ಸೊಂಪು ಈ ಸೊಬಗು |
ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಸುಮಹಿಮೆ ಈಸು ಲೀಲೆ |
ಏನೋ ಬಗೆ ಲೇಸು ಲೇಸು ಈ ಸುಲಭಯಾತ್ರೆ ದೇಶ |
ದೇಶಾದೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸೊ ಕಾಶಿಗಿಂದಧಿಕ ಫಲಾ |
ಸೂಸುವದು ಸಾಸಿರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಗತಿಗೆ ಮಾರ್ಗ |
ಸಾಸಿವಿನಿತು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ |
ಶ್ರೀಶ ಕಾಂಚಿವರದ ದೋಷನಾಶಾ ವಿಜಯವಿಠಲನು |
ವಾಸವಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಗನ ಪೊರೆದ ||11||
ಜತೆ
ವೇಗಾವತಿಯ ತೀರದೊಡಿಯನೆ ವೈಕುಂಠ |
ದಾಗಾರಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ಕಾಂಚಿವರದಯ್ಯಾ ||12||

dhruvatALa
aDigaDige Baktarana nODuva rAjA |
eDigeDige Baktarana pAlisuva rAjA |
nuDinuDige Baktarana nuDisuva rAjA |
naDigaDige Bakutarana biDadippa rAjA |
jaDitABaraNadalli JagaJagipa rAjA |
muDige paramaLa kusumA muDadidda rAjA |
kuDati pAlavalige olida varada rAjA |
paDigANe kaDe gANe Itana vaiBavakke |
poDaviyoLagItana oDetanakke |
oDa^^oDanADuva vijayaviThalanIta |
baDavarAdhAra kaMci varadarAjA ||1||
maTTatALa
rAjAdhirAjA rAjavirAjita |
rAjapUjita rAja SirOmaNi |
rAjarAjAdhISa rAjavigraha pUrNa |
rAjamaMDalavadanA rAjarAja vinutA |
rAjaSEKara tAtA rAjarAjAgraNiye |
rAjIvadaLa nayana rAja mUruti Kaga |
rAjagamana karirAjavarada dEva |
rAja vijayaviThalArAja kAMcInagara |
rAja varadarAjA rAjarAjOttumA |
rAja rAja rAjA ||2||
rUpakatALa
oMdu dina vaikuMTha maMdiradali hari |
iMdirA sahitadali CaMdAgi irutiddu |
maMdahAsadali vasuMdharedoLagiMtha |
maMdirA racisabEkeMdu manadalli tiLidU |
suMdara vijayaviThalarEyA kAMciyA |
maMdira varada tAneMdu mereveneMdu ||3||
JaMpetALa
lOkESaniMdalarcanegoM[be] migilAgi |
vaikuMTha nagarakke sari eMdenisuvEnU BU |
lOkadoLage citramayavAgi viracisi |
SrI kAMci eMba aBidhAnadallI |
lOkESAdyaru pogaLalAScaryavAgi a |
laukikaveMdu taletUguvaMte |
sAkAra kAMcIvarada vijayaviThalA |
nEkadinakke ajaniMdalarcanegoMDA ||4||
triviDitALa
iMdirA BUdurgaBAga ErpATisi |
oMdoMdu adhikakke adhika sOpAnavu |
oMdeMTu caturaviMSati daSAparimita |
kuMdaNa balu maNigaLiMdali thaLithaLisi |
oMdoMdu sOpAna meTTi pOgalu avana |
naMdakke suraru varnisalArarU |
taMdukoDuvadu e#0CCD;~jaÁna Bakuti vairAgyava |
hiMdAguvudu tamOrAjasaguNavu |
poMduvAdu satvaguNa sAdhyavAguvudu |
iMdirApatiya saMdaruSanakke |
siMdhurAdri kAMcivarada vijayaviThala |
baMdADida sakala vEdA tutisutiralU ||5||
dhruvatALa
suttAlu pAvanavaMtarikShakke tuLa |
kuttalive nAnA vRukShaMgaLU |
matte sarOvara mahAnirmaLavAgi |
cittakke manOharavAgutide |
etta nODidaratta prAkAra gOpura |
kattale baDidu aMjisutide |
tettisakOTi dEvattigaLu neredu |
cittavadhAreMdu pELUtide |
ettipiDida patAki sUre pAnA |
muttina sattige poLavutide |
nartane UrvaSi raMBAdigaLu niMdu |
tattattathai eMdu opputidE |
jattAgi svaradiMda tuMbUra nArada |
rittaMDa [bi]Dadale pADuti[re] |
uttamarase kAMci varadA vijayaviThala |
daityarige BayaBIti merevA dEva ||6||
rUpakatALa
caturAsyAdigaLu caturatanadalli |
caturayugadalli catura tapavamADi |
catura pesarinalli prati prati nAmA pa |
rvataveMdenisuttA kShitiyA janarige |
gatiya karuNisutta patita pAvana kAMcI |
pati varadarAjA vijayaviThala BOjA |
satata nerava[na]mitara hRudayadalli ||7||
JaMpetALa
baNNisalennaLave BakutarAdhArana |
heNNu SiSuvina bAlakana mADidA |
munna sULige olidu prativaruSha dayadiMda |
canna rUpadali saMcarisutippa |
manne rAvutarAya hejjihejjige hiDi |
honnu koDuvanu tanna naMbidaMtha |
rANgadavarige oMdu GaLige tappadale |
puNyakOTi rAjA amita tEjA |
puNyakShEtra kAMcivarada vijayaviThala |
kaNNige tOralu maNive kuNive daNive ||8||
triviDitALa
pAMcajanya cakragadhA aBayahastA |
kAMciyavarada himaMtada rAjA pra |
paMcadalli lOkA vaMcisuva mRuga |
lAMCana tilukadali miMcuvaratunA |
kAMcidhAmane viriMcigiriyavAsA |
kAMcivaradarAyA vijayaviThalarEyA |
paMcA[sya]vinutA viriMciya tAtA ||9||
aTTatALa
varadAnaMtA sarOvarada tIrava kari |
varadArAjA jIvavarada aMbarISha |
varadA PaNivaradABaradiMda Baktaru |
karadabbarakke varagaredu suKa surida |
meredA jagada kUDa nereda duruLara |
jarida durita pA[SA]paridA nibbaradA |
paramAdaradA kAMcivaradA vijayaviThalA |
dhuradhIrA vaikuMThapurada rASiraMgA ||10||
AditALa
I sogasu I soMpu I sobagu |
I sauBAgya I sumahime Isu lIle |
EnO bage lEsu lEsu I sulaBayAtre dESa |
dESAdoLage kANiso kASigiMdadhika PalA |
sUsuvadu sAsirakke mIsalagatige mArga |
sAsivinitu korate illa |
SrISa kAMcivarada dOShanASA vijayaviThalanu |
vAsavAgi puraMdaradAsara magana poreda ||11||
jate
vEgAvatiya tIradoDiyane vaikuMTha |
dAgArA vijayaviThala kAMcivaradayyA ||12||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s