kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಉಡುಪಿ / Udupi

ರಾಗ:ಶಹನಾ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಅಣುಮೂರುತಿ ಪರಮಾಣು ಮೂರುತಿ ಇದೆ |
ಘನ ಮೂರುತಿ ಮಹಘನವಾದ ಮೂರುತಿ |
ತೃಣ ಕಾಷ್ಠ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೂರುತಿ |
ಗುಣತ್ರಯಾತ್ಮಕವಾದ ಗುಣವಂತ ಮೂರುತಿ |
ಮನುಜೋತ್ರಮರವಿಡಿದ ವನಜಭವಾದ್ಯರ |
ಮನಕೆ ಪೊಳೆವ ಮೂರುತಿ ಚಿನುಮಯ ಮೂರುತಿ |
ದನುಜಕುಲಕೆ [ತ]ಲ್ಲಣವಾದ ಮೂರುತಿ |
ರಣದೊಳಗರ್ಜುನನ್ನ ತನು ಉಳುಹಿದಾ ಮೂರ್ತಿ |
ಕ್ಷಣವಗಲದೆ ಜೀವನ ಕೂಡಲಪ್ಪದಿದೆ |
ಅನಿರುದ್ಧ ಮೂರುತಿ ಅಚ್ಯುತ ಮೂರುತಿ |
ಜನನಿ ಗೋಪಿಯ ಮುಂದೆ ಮೊಸರು ಕ[ಟೆ]ವಾಗ |
ಕುಣಿದ ಮೂರುತಿ ಅಪ್ರಮೇಯ ಮೂರುತಿ ಇದೆ |
ಪ್ರಣವ ಮೂರುತಿ ಮಧ್ವಮುನಿಗೊಲಿದ ಉಡು |
ಪಿನ ವಾಸ ಶಿರಿಕೃಷ್ಣ |
ಎನ್ನ ಮೂರುತಿ ವಿಜಯವಿಠಲನಿರುತಿಪ್ಪ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ದ್ವಾರವತಿ ಎತ್ತ ಪಡುವಲ ದಿಕ್ಕಿನ |
ವಾರಿನಿಧಿ ಎತ್ತ ಗೋಪಿಚಂದನವೆತ್ತ |
ಮಾರಾಟದ ಹಡಗ ಪೋಗಿ ಬರುವದೆತ್ತ |
ಭಾರತಿ ಪತಿಯಾದ ಮಧ್ವಮುನಿ ಎತ್ತ |
ಈ ರೀತಿ ಸಂಗತಿಯಾ ಆವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸೀ |
ತೋರಿದಿಯೋ ದೇವ ಆರು ಬ |
ಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ಮಹಾವಿಚಿತ್ರವು |
ಸಾರಲಾ[ಪೆನೆ] ನಿತ್ಯ ಉಡುಪಿನ ಶಿರಿಕೃಷ್ಣ |
ಜಾರ ಚೋರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಅಂದು ದೇವಕಿದೇವಿ ದ್ವಾರಕಾ ಪುರದಲ್ಲಿ |
ಒಂದು ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಮಾಯಾ ಮುಸುಗೇ |
ಕಂದ ನೀನಾಗಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯಾ |
ಮುಂದೆ ಬಾಲಕನಾಗಿ ತೋರಿದಾಟಾ |
ಒಂದಾದರು ನೋಡಿ ದಣಿಯಲಿಲ್ಲವು ಮನಸು |
ಎಂದೆನೆ ಜನನಿಯಾ ಮಾತುಕೇಳಿ |
ನಂದನನಾಗಿ ತೋರುವೆನೆಂದು ನೆನೆದು ಗೋ |
ವಿಂದನು ಗೋಪಳ್ಳಿಯಲಿ ನಲಿದದ್ದು |
ಒಂದೊಂದು ತೋರುತ್ತ ಬರಲಾದಾರೊಳಗಿದೆ |
ಚಂದವಾದಾರೂ ಪಾ ಮನಕೆ ಪೊಳಿಯೇ |
ನಿಂದಿರ ಪೇಳಿ ಮಗನಾ ಮುದ್ದಾಡಿ ನೋಡಿ |
ತಂದೆ ಈ ರೂಪದಲಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ |
ಕುಂದಾದರ್ಚನೆಗೊಂಡು ಕೀರ್ತಿಮೆರೆವದೆಂದು |
ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪೇಳಲು ಕೈಕೊಂಡೂ |
ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಕಡಗೋಲು ಪಿಡಿದು ಮ |
ತ್ತೊಂದು ಕೈಲಿ ನೇಣು ಧರಿಸಿ ಬಾಲಾ |
ನಂದಾದಿ ಇರಲಿತ್ತ ಭೈಷ್ಮಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ |
ನಿಂದ ಅದರಂತೆ ರಚಿಸಾ ಪೇಳಿ |
ನಂದಾದಿಂದತಿ ತನ್ನ ಮೂಗುತಿಯನು ಇಟ್ಟು |
ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹ ದೊಡನಾಡುತ |
ಇಂದಿರೆ ಇರ ಇತ್ತ ಕಲಿಯುಗಬರೆ ಗೋಪಿ |
ಚಂದನದೊಳು ನಿನ್ನ ಅಡಗಿಸಲೂ |
ಸಿಂಧುವಿನೊಳಗೊಬ್ಬ ಹಡಗದ ವಶಕೆ |
ತಂದಿರೆ ತವಕದಿಂದಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ |
ನಂದಾತೀರ್ಥರಿಗೊಲಿದ ಉಡುಪಿನ ಶಿರಿಕೃಷ್ಣ |
ಕಂದರ್ಪಪಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಈ ಉಡುಪಿನ ಯಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠದ ಯಾತ್ರಿ |
ಆವಾವಮನುಜನು ಸೇವಿಸಾಲು ಮರಿ |
ತವನ ದಾವನ, ಪಾವನ ಮಾಡುವ |
ಯಾವತ್ತು ಜನುವದ ನೋವುಕಳದು ತನ್ನ |
ಸೇವಿಯೊಳಿಟ್ಟು ಅಪವರ್ಗಕೊಡುವಾನು |
ದೇವಕಿ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರುತಿ ಕರು |
ಣಾವರಧಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ |
ಜೀವೋತ್ತಮಾ ಮಧ್ವಮುನಿದೈವವೇ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಇದೆ ಜನುಮ ಸಾರ್ಥಕಾ | ಇದೆ ಸರ್ವಕಾಯಸಿದ್ಧ |
ಇದೆ ಕುಲಕೋಟಿ ಉದ್ಧಾರ | ಇದಕ್ಕಿಂತಧಿಕವಿಲ್ಲ |
ಇದಕೆ ಸಮಾನವಿಲ್ಲ | ಇದೆ ಮುಖ್ಯಯಾತ್ರಿ ಎನ್ನಿ |
ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಸಿದ್ಧ | ಯದು ಕುಲೇಶನ ದಿವ್ಯ |
ಪದಗಳ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೆ | ಪದವಿಗೆ ಸೋಪಾನ |
ಮುದದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಹದು | ಸದಮಲಾ |
ನಂದ ಮುನಿಗೊಲಿದ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನು |
ಹೃದಯರ ಮನೋವಾಸ | ವಿಜಯವಿಠಲ ಪಡುವಲ |
ಉದಧಿ ತೀರದಲಿಪ್ಪ | ಇದೆ ದ್ವಾರಕಿ ಎಂದು ||5||
ಜತೆ
ಮಧ್ವಸರೋವರ ಸ್ನಾನ | ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನ |
ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡೆ ವಿಜಯವಿಠಲಕಾವಾ ||6||

rAga:SahanA
dhruvatALa
aNumUruti paramANu mUruti ide |
Gana mUruti mahaGanavAda mUruti |
tRuNa kAShTha modalAda paripUrNa mUruti |
guNatrayAtmakavAda guNavaMta mUruti |
manujOtramaraviDida vanajaBavAdyara |
manake poLeva mUruti cinumaya mUruti |
danujakulake [ta]llaNavAda mUruti |
raNadoLagarjunanna tanu uLuhidA mUrti |
kShaNavagalade jIvana kUDalappadide |
aniruddha mUruti acyuta mUruti |
janani gOpiya muMde mosaru ka[Te]vAga |
kuNida mUruti apramEya mUruti ide |
praNava mUruti madhvamunigolida uDu |
pina vAsa SirikRuShNa |
enna mUruti vijayaviThalanirutippa ||1||
maTTatALa
dvAravati etta paDuvala dikkina |
vArinidhi etta gOpicaMdanavetta |
mArATada haDaga pOgi baruvadetta |
BArati patiyAda madhvamuni etta |
I rIti saMgatiyA Avalli kalpisI |
tOridiyO dEva Aru ba |
llaru ninna mahAvicitravu |
sAralA[pene] nitya uDupina SirikRuShNa |
jAra cOra namma vijayaviThalarEyA ||2||
triviDitALa
aMdu dEvakidEvi dvArakA puradalli |
oMdu divasa ninna mAyA musugE |
kaMda nInAgi gOkuladalli gOpiyA |
muMde bAlakanAgi tOridATA |
oMdAdaru nODi daNiyalillavu manasu |
eMdene jananiyA mAtukELi |
naMdananAgi tOruveneMdu nenedu gO |
viMdanu gOpaLLiyali nalidaddu |
oMdoMdu tOrutta baralAdAroLagide |
caMdavAdArU pA manake poLiyE |
niMdira pELi maganA muddADi nODi |
taMde I rUpadali BUmiyoLage |
kuMdAdarcanegoMDu kIrtimerevadeMdu |
maMdahAsadalli pELalu kaikoMDU |
oMdu kaiyali kaDagOlu piDidu ma |
ttoMdu kaili nENu dharisi bAlA |
naMdAdi iralitta BaiShmi viSvakarmA |
niMda adaraMte racisA pELi |
naMdAdiMdati tanna mUgutiyanu iTTu |
suMdara vigraha doDanADuta |
iMdire ira itta kaliyugabare gOpi |
caMdanadoLu ninna aDagisalU |
siMdhuvinoLagobba haDagada vaSake |
taMdire tavakadiMdali alliMda |
naMdAtIrtharigolida uDupina SirikRuShNa |
kaMdarpapita namma vijayaviThalarEyA||3||
aTTatALa
I uDupina yAtri SrI vaikuMThada yAtri |
AvAvamanujanu sEvisAlu mari |
tavana dAvana, pAvana mADuva |
yAvattu januvada nOvukaLadu tanna |
sEviyoLiTTu apavargakoDuvAnu |
dEvaki naMdana kRuShNa mUruti karu |
NAvaradhi namma vijayaviThalarEya |
jIvOttamA madhvamunidaivavE ||4||
AditALa
ide januma sArthakA | ide sarvakAyasiddha |
ide kulakOTi uddhAra | idakkiMtadhikavilla |
idake samAnavilla | ide muKyayAtri enni |
ide ide ide siddha | yadu kulESana divya |
padagaLa omme nODe | padavige sOpAna |
mudadiMda sthiravahadu | sadamalA |
naMda munigolida muddu kRuShNanu |
hRudayara manOvAsa | vijayaviThala paDuvala |
udadhi tIradalippa | ide dvAraki eMdu ||5||
jate
madhvasarOvara snAna | muddukRuShNana dhyAna |
SuddhanAgi mADe vijayaviThalakAvA ||6||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s