kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಉಡುಪಿ / udupi – 2

ಧ್ರುವತಾಳ
ಆದಿಮೂರುತಿ ಪರಶುರಾಮನು ಸರ್ವ |
ಮೇದಿಸುರರಿಗೆ ಧಾರಿ ಎರೆದೂ |
ಮುದದಿಂದಲಿ ಸಿಂಹಾಚಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ |
ಕೈದು ಶಳದು ವಾರಿನಿಧಿಯಿಂದಲೀ |
ಮೇದಿನಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಪ್ರತಾಪವನ್ನೆ ತೋರಿ |
ವೇದಪಾಲಕ ಮೆರದ ಸ್ತುತಿಗಳೆಂದ |
ಈ ಧರಿಗೆ ರಾಮಾ ಭೋಜನೆಂಬೊ ಭೂಪನಾ |
ಆದರದಿಂದಲಿ ಇರಪೇಳಲೂ |
ಮೇಧಾವ ರಚಿಸಿ ಭಾರ್ಗವನ ಸತ್ಕರುಣ ಸಂ |
ಪಾದಿಸುವೆನೆಂದು ಧಾರುಣಿಯಾ |
ಶೋಧಿಸೆ ಅದರೊಳು ಒಂದಹಿ ನೇಗಲಿಗೆ |
ಭೇದಾವಾಗಿ ಬರಲು ನಡುಗಿ ನೃಪತೀ |
[ಹೇ] ದಯಾಂಬುಧಿ ಎನ್ನಾಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು |
ಪಾದಕೆ ನಮಿಸಿ ಬಿನ್ನೈಸಿ |
ಸಾಧು ಜೀವನು ರಾಮಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲೂ ವಿ |
ನೋದದಿಂದಲಿ ಬಂದು ತಿಳುಪಿದನು |
ಸಾಧನಾ ನಿನಗಿದೆ ಪಾಪಾ ಮತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು |
ಮೈದಡವಿ ಉಪದೇಶಿದಾ |
ಕ್ರೋಧದನುಜ ಭಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪ್ರಾ |
ಬೋಧಶರೀರ ಕ್ಷೇತ್ರವರ್ಗಾಸಂಹಾರ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅರಸು ರಾಮಭೋಜಾ ದ್ವಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ |
ಪರಶುಧರಗೆ ಬಂದು ಹರಿಮಣಿತೆತ್ತಿಸಿದ |
ಪರಮ ರಜತವಿಷ್ಟರವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ |
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಸ್ತೋತರ ಮಾಡುತ್ತಯಾಗ |
ವಿರಚಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಭೂಸುರರು ಸುಖಬಡಿಸಿ |
ಮರಳೆ ಸಿಂಹನಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ |
ಮೆರೆವ ಸೂ-ವರ್ನಾ ಸರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು |
ಪರಿಪರಿ ಬಗೆಯಿಂದ ಇರುತಿರೆ ಇತ್ತಲು |
ಧರೆಯೊಳಗಿದು ಪೆಸರು ರಜತ ಪೀಠಪುರವೆಂದೆನಿಸಿತು |
ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಇದಕೆ ಕರಿಸಿತು ಭಾರ್ಗವನ |
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಸಿಜ ಸಂಭವ |
ಪುರಹರ ಸುರನಿ[ತ]ರಾ ನೆರೆದು ಪೂಜಿಸುವರೂ |
ನಿರುತದಲಿ ಬಿಡದೆ ಕರುಣಾಕರ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ |
ಚರಣವ ನೆನದಾ ದಾಸರಿಗೆ ಬಲು ಸುಲುಭ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಒಂದು ಕ್ರೋಶ ಉದ್ದ ಅದರಷ್ಟು ಅಗಲಾ ಆ |
ನಂದವಾಗಿಪ್ಪ ಒಪ್ಪುವ ಗದ್ದುಗೇ |
ಕುಂದಾದೆ ತನ್ನಿಂದಾ ತಾನೆ ಇಳಿದು ವ |
ಸುಂಧರದೊಳಗಡಿಗಿತು ಸೋಜಿಗ |
ಪೊಂದಿತು ಲೋಕವು ಇತ್ತರಾಮ ಭೋಜಾ |
ಒಂದು ಕನಕ ಶೇಷಾಸನ ಮಾಡಿಸೀ |
ತಂದು ಇಡಿಸಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡಿದ ಭಾರ್ಗವ |
ಬಂದಿದರ ಮಧ್ಯ ನಿಲಬೇಕೆಂದೂ |
ಅಂದಾಮಾತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪರಶುರಾಮನು ಲಿಂಗಾ |
ದುದಾದಿ ನೆಲಸಿದ [ಅ]ಹಿ ನಡುವೆ |
ಅಂದಾರಭ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ಅನಂತಸನಾ |
ಎಂದೆನಿಸಿತು ಈತ ಹರಿ ಕಾಣಿರೊ |
ನಂದಿವಾಹನನಂತೆ ತೋರಿದ ಬಲುಹೀನ |
ಮಂದಾಜನಕೆ ತಮವಾಗಲೆಂದೂ |
ಸಂದೇಹಬಡಸಲ್ಲಾ ಸುಜನರು ಈತನೆ |
ಇಂದಿರಾಪತಿಯೆಂದು ವಂದಿಸಿರೋ |
ಮಂದಹಾಸವದನ ವಿಜಯವಿಠಲನಿಪ್ಪ |
ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿವದೂ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಜಲಜ ಸಂಭವನ ಪುತ್ರ ದಕ್ಷನು ಶಪಿಸಲು |
ಕಳೆಗುಂದಿ ಚಂದ್ರಮತಿ ತಿಳಿದು ಭಾರ್ಗವ ಕ್ಷೇತ್ರ |
ದೊಳಗೆ ಇದೇ ವೆಗ್ಗಳಿಯಾ ಸ್ಥಳವೆಂದೂ |
ಕುಳಿತಾ ಜಾರಣ್ಯ ಮಧ್ಯದಲಿ ತಪಮಾಡಿ |
ಒಲಿಸಿ ತನ್ನನು ಧರಿಸಿದ ದೇವನ ಪಾದ |
ಜಲಜಾವ ಕಂಡು ಶಾಪವನ್ನು ಪೋಗಾಡಿ |
ಕಳೆವೇರಿದನು ದಿನಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಳವುತ್ತ |
ಪುಲಿದೊ[ವ]ಲಾಂಬರ[ನು] ಅನಂತಾಸನ್ನ |
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನು ಸಮು[ಖ]ವಾಗಿ ನಿ |
ಶ್ಚಲ ವರ[ವೀ]ವುತ ಬಂದ ಭಕ್ತರನ್ನ |
ಸಲಹುತ್ತ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರನೆಂದೆಂಬಾ |
ಸತಿ ಪೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೆವುತಲಿಪ್ಪದು |
ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಬಂದಾ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯವಿ|
ಠಲ ನಾನಾ ಮಂಗಳಾ ನೆನೆಯುತ್ತ ನಲಿವುತ್ತ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಪರಶುರಾಮನು ತನ್ನ ಸಿರಿಯಕೂಡಾ ವಿಮಾನ |
ಗಿರಿಯಲ್ಲಿನಿಂದಾನು [ಸು]ರರಿಂದರ್ಚನೆಕೊಳ್ಳುತ್ತ |
ಅರಸು ತಾನಾಗಿ ನಿರಂತರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುತಿಪ್ಪ |
ಪರಮಪುರಷನೀತ ನರನೆಂದು ಪೇಳಸಲ್ಲ |
ಪರಮಶುದ್ಧನಾಗಿ ನರನು ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇ |
ತುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಹಿಮೆ ಅರಿದು ಆತುರದಿಂದ |
ಪುರುಷಗದಚಾಪ ಶರಬೊಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಶಂ |
ಕರ ವಶಿಷ್ಠ ಸೂದರುಶನ ಪದುಮಾ |
ಪರಿ ಪರಿ ತೀರ್ಥಂಗಳು ಚರಿಸಿ e್ಞÁನದಲಿ ಮಿಂದರೆ ಬಹುಜನ್ಮದ |
ಹರಿದು ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹರಿಪೋಗುವವು |
ಭರತ ಖಂಡದೊಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲಾ ಇದಕೆಲ್ಲಿ |
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ |
ಪರಶುಧರ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡುವನು ಪರತತ್ವ ತಿಳಿವುದೂ ||5||
ಜತೆ
ಭಾರ್ಗವ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಿದೆ ಕೇವಲಧಿಕ |
ದುರ್ಗರಮಣ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆವ||6||

dhruvatALa
AdimUruti paraSurAmanu sarva |
mEdisurarige dhAri eredU |
mudadiMdali siMhAcaladalli vAsavAgi |
kaidu SaLadu vArinidhiyiMdalI |
mEdini biDisida pratApavanne tOri |
vEdapAlaka merada stutigaLeMda |
I dharige rAmA BOjaneMbo BUpanA |
AdaradiMdali irapELalU |
mEdhAva racisi BArgavana satkaruNa saM |
pAdisuveneMdu dhAruNiyA |
SOdhise adaroLu oMdahi nEgalige |
BEdAvAgi baralu naDugi nRupatI |
[hE] dayAMbudhi ennAparAdha kShamiseMdu |
pAdake namisi binnaisi |
sAdhu jIvanu rAmage moreyiDalU vi |
nOdadiMdali baMdu tiLupidanu |
sAdhanA ninagide pApA mattillaveMdu |
maidaDavi upadESidA |
krOdhadanuja BaMga vijayaviThala prA |
bOdhaSarIra kShEtravargAsaMhAra ||1||
maTTatALa
arasu rAmaBOjA dvArada saBeyalli |
paraSudharage baMdu harimaNitettisida |
parama rajataviShTaravannu nEmisi |
haruShadiMdali stOtara mADuttayAga |
viracisi nitya BUsuraru suKabaDisi |
maraLe siMhanAmagiriyalli janisi |
mereva sU-varnA sariteyalli miMdu |
paripari bageyiMda irutire ittalu |
dhareyoLagidu pesaru rajata pIThapuraveMdenisitu |
sariyilla idake karisitu BArgavana |
karuNadiMdali illi sarasija saMBava |
purahara surani[ta]rA neredu pUjisuvarU |
nirutadali biDade karuNAkara siri vijayaviThalanna |
caraNava nenadA dAsarige balu suluBa ||2||
triviDitALa
oMdu krOSa udda adaraShTu agalA A |
naMdavAgippa oppuva gaddugE |
kuMdAde tanniMdA tAne iLidu va |
suMdharadoLagaDigitu sOjiga |
poMditu lOkavu ittarAma BOjA |
oMdu kanaka SEShAsana mADisI |
taMdu iDisi dhyAnamADida BArgava |
baMdidara madhya nilabEkeMdU |
aMdAmAtige mecci paraSurAmanu liMgA |
dudAdi nelasida [a]hi naDuve |
aMdAraByavAgi idE anaMtasanA |
eMdenisitu Ita hari kANiro |
naMdivAhananaMte tOrida baluhIna |
maMdAjanake tamavAgaleMdU |
saMdEhabaDasallA sujanaru Itane |
iMdirApatiyeMdu vaMdisirO |
maMdahAsavadana vijayaviThalanippa |
iMdu kShEtravidu vivarisi tiLivadU ||3||
aTTatALa
jalaja saMBavana putra dakShanu Sapisalu |
kaLeguMdi caMdramati tiLidu BArgava kShEtra |
doLage idE veggaLiyA sthaLaveMdU |
kuLitA jAraNya madhyadali tapamADi |
olisi tannanu dharisida dEvana pAda |
jalajAva kaMDu SApavannu pOgADi |
kaLevEridanu dinapratiyalli poLavutta |
pulido[va]lAMbara[nu] anaMtAsanna |
baLiyalli niMdanu samu[Ka]vAgi ni |
Scala vara[vI]vuta baMda Baktaranna |
salahutta caMdramauLESvaraneMdeMbA |
sati pesarinalli merevutalippadu |
kaliyugadali baMdA kRuShNa vijayavi|
Thala nAnA maMgaLA neneyutta nalivutta ||4||
AditALa
paraSurAmanu tanna siriyakUDA vimAna |
giriyalliniMdAnu [su]rariMdarcanekoLLutta |
arasu tAnAgi niraMtaradalli opputippa |
paramapuraShanIta naraneMdu pELasalla |
paramaSuddhanAgi naranu baMdu I kShE |
turadalli idda mahime aridu AturadiMda |
puruShagadacApa Sarabomma caMdra SaM |
kara vaSiShTha sUdaruSana padumA |
pari pari tIrthaMgaLu carisi e#0CCD;~jaÁnadali miMdare bahujanmada |
haridu pApagaLu pariharipOguvavu |
Barata KaMDadoLu sariyillA idakelli |
smaraNe mAtradali saMcarisuva muktiyalli |
paraSudhara kRuShNa vijayaviThalarEyA |
pariNAma koDuvanu paratatva tiLivudU ||5||
jate
BArgava kShEtradoLide kEvaladhika |
durgaramaNa vijayaviThala nammannu poreva||6||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s