kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಅಹೋಬಲ / Ahobala

ರಾಗ – ಕೇದಾರಗೌಳ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಅನಂತಾನಂತಶಯನಾ ಅಂಬುಜದಳ ನಯನ |
ಉನ್ನಂತ ಗುಣನಿಲಯಾ ಪನ್ನಗ [ಶಾಯಿ] |
ಘನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಸತತ ಮಂಗಳ ಕೀರ್ತಿ |
ಚನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನರನ್ನ ಶಿರಿ ಸಂಪನ್ನ |
ಚಿನ್ನಾಂಬರ ಚಿನ್ನರೂಪ ಚಿನ್ಮಯ ಕಾಯ |
ಭಿನ್ನ ಜೀವರಪರಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಾ |
ಪನ್ನಗನಾಗಾತಲ್ಪಾ ನಾಗಭಯ ವಿನಾಶ |
[ಚೆ]ನ್ನಾ ಚೋರಾ ಚತುರಾ ಚತುರ್ಮೊಗನ್ನಯ್ಯಾ |
ಅಣೋರಣೀ ಅಜರಾ ಅನಾದಿದೇವ ಪಾ |
ವನ್ನಾ ಜೀವನ್ನಾ ದುಷ್ಟ ಜನ ಮರ್ದನಾ |
ಬಣ್ಣಾ ಬಣ್ಣಾದ ಘನ್ನವರ್ನಾ ಸುಪರ್ನ ವಾ |
ಹನ್ನಾ ಭವಾರಣ್ಯಾ ದಾಹನ್ನ ನಿತ್ಯಾ |
ಜೊನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ ದಿಕ್ಕರಿಸುವ ತೇಜಾ ಪ್ರ |
ಸನ್ನಾ ಕೇಶವ ಭಂಜನ್ನಾ ಸುನಿರಂಜನ್ನಾ |
ಎನ್ನಂತರಂಗದೊಳಗಿಪ್ಪ ವಿಜಯವಿಠಲಾ |
ಅನಂತಗಿರಿವಾಸಾ ನರಕೇಸರಿವೇಷಾ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕಲ್ಪಾಯು ಪಡೆದ ಮುನಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾ |
ಸರ್ಪಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ನೋಡಿ |
ತಪ್ಪದೆ ದೇವನ್ನ ವರವ ಸಂಪಾದಿಸೆ |
ಒಪ್ಪದಿಂದಲಿ ಈ ಗಿರಿಯಾ ಕಡೆ ಭಾಗಾ |
ತಪ್ಪಾಲಲ್ಲೀ ಪೋಗಿ ತಪವನುಮಾಡೆಂದು |
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಾಗಿ ಶುದ್ಧನ ಒಡಗೂಡಿ |
ಸುಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭುವನವ ಸಂಚರಿಸೀ |
ಅಪ್ರತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನೆ ನೀಕ್ಷಿಸುತ |
ಮುಪ್ಪುರದೊಳಗಿದಕೆ ಎದರುಗಾ[ಣೆ]ನೆಂದು |
ಅಲ್ಪಮನಸುಮಾಡದೆ ವಾಸವಾದನು ಇಲ್ಲಿ |
ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ದೇವ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನಾ |
ವರ್ಪಗಳು ಗುಣಿಸಿ ಧ್ಯಾನವ ಐದಿದನೂ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರುಷ ಭಕುತಿಯಿಂದ |
ಒದಗಿ ತಪವಮಾಡಿ ಆಹಾರ ತೊರದೂ |
ಮುದದಿಂದ ಬಂದು ನೇಮವಮಾಡಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ |
ಸದಮಲವಾದ ಅಹೋಬಲರಾಯನ |
ಪದದರುಶನ ಮತ್ತೆ ಭವನಾಶಿ ಮಜ್ಜನ |
ಬುಧನು ಬಿಡದೆ ಬಂದು ಗುಹಾದಿಂದ |
ಉದಯಕಾಲಕೆ ಪೋಗಿ ಬಲಗೊಂಡು ಬರುವಾ ಪ್ರಾಂ |
ತ್ಯದಲಿ ಒಂದಾಯಿತು ಕೇಳಿ ಜನರೂ |
ಅದು ಭೂತಾದಿವಸ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು |
ಮೊದಲು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಏಕಾದಸೀ |
ಅದರ ತರುವಾಯ ಕಳಮಾತ್ರಸಾಧನ |
ಪದವಿಗೆ ಕೇವಲಾ ಶುಚಿಮಾರ್ಗವೋ |
ಇದು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಗಾದೊ |
ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಾ ನೇಮ ಭಂಗ |
ಹದುಳ ತೋರದೇ ಮೌನಿ ಉಭಯಸಂಕಟದಿಂದ |
ಪದುಮನಾಭನ ಚರಣನೆನೆಸಿ ಗುಣಿಸೆ |
ಅದೆ ಅದೆ ಸಮಯದಲಿ ದೇವ ನುಡಿದ ತಾನೆ |
ಉದಯವಾಗದ ಮುನ್ನೆ ಅರುಣನ ಗತಿಗೆ |
ನದಿ ಭವನಾಶಿಯಾ ಕರಕೊಂಡು ಪಾರಿಜಾ |
ತದ ವೃಕ್ಷ ಸಮೇತಾ ಬರುವೆನೆಂದೂ |
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಪೇಳಿದಂತೆ ಬಂದು |
ಉದಭವನಾದನು ಅಹೋಬಲರಾಯಾ |
ಗದಗದನೆ ನಡುಗುತ್ತಾ ಅಂಜಳಿ ಪುಟದಿಂದ |
ತೊದಲು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹರಿಯ ಸ್ತುತಿಸಿ |
ತ್ರಿದಶಾದಿ ವಂದ್ಯ ನಾರಸಿಂಹನೆ ಪರಮಾ ಸು |
ಹೃದಯನೆ ಅನಂತನಾಮಕ ದೇವನೆ |
ಮದಡಮತಿಗೆ ಒಲಿದು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು |
ಹದನವರಿತು ಪುಣ್ಯಗಳಿಸಿಕೊಂಡ |
ಮಧುವೈರಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ಇಲ್ಲಿಪೊಳೆಯಲು |
ವಿಧಿ ಶಿವಾದ್ಯರು ಬಂದು ವಾಲಗ ಮಾಡಿದರು ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧುವೆ |
ಎನಗೊಂದು ವರವ ಪಾಲಿಸುವದು ನೀನಿಲ್ಲಿ |
ಅನುಗಾಲಾ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು ತೊಲಗಾದೆ |
ವನದಿ ಸಂಭವೆ ಬೊಮ್ಮ ಶಂಭುಸುರರು ಮಿಕ್ಕ |
ಮುನಿ ಮನುಗಳು ತೀರ್ಥಾಭಿಮಾನಿಗಳಾ |
ಜನರೆಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿಧಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು |
ಮನುಜನಾವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರವನಿಗೆ |
ಘನ ಪಾಪಾ ಓಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯವೆ ತಂದಿತ್ತು |
ಜನುಮಾಜನುಮಾದಲ್ಲಿ e್ಞÁನವೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿ |
ನಿನ್ನನೆ ಧೇನಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆಮಾಡು ಎನಲಾಗಿ |
ಮುನಿಗೆ ಒಲಿದು ವರವನು ಇತ್ತನು ಇತ್ತಾ |
ಕನಕಮಯವಾದಾಗಿರಿ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ |
ವನಧಿ ಬಂಧನ ಕುರು ಜಾಂಗುಲಿ ವಿಶಾಲಾ |
ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೆ ಕಾಶಿ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಷೇತ್ರ |
ಮಣಿಯಾಗಿಪ್ಪಾದೆಂದು ಅತಿಶಯವಾದಾ ಮಾ |
ತನು ಕೊಟ್ಟಾ ಪರಮಾತ್ಮ |
ದಿನ ಒಂದು ನೂರೈದು ಏಳೆಂಟು ಒಂಭತ್ತು |
ಇನಿತರ ಮೇಲೆ ವೆಗ್ಗಳವಾಗಿ ಇದ್ದರು |
ಅನಿಮಿಷ ಗಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿ ಶತವಸ್ತ್ರ |
ರನುಸರಿಸಿ ಇದ್ದ ಫಲಕೆ ಮಿಗಲಯ್ಯಾ |
ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವರ್ಯಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾತ್ರಿ |
ಜನುಮದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಾರಿದಾನಂತ |
ಜನನಕೆ ಯಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಫಲವಕ್ಕು |
ಕನಸೀಲಿ ಮನಸೀಲಿ ಚಿಂತಿಸೆ |
ಧನವಂತನಾಗುವಾ ಇಹ ಪರದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ |
ಹನುಮಾ ವಂದಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಸನತ್ಕುಮಾರ ನಾರದರಿಗೆ ಒಲಿದ ಕಾಣೋ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಎಸೆವಾ ತೀರ್ಥಂಗಳುಂಟು ಶೇಷ ಮಾರ್ಕಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾ |
ಬಿಸರುಹನಾಭಾ ಲಕುಮಿ ಹನುಮಾ ರುದ್ರ ರುದ್ರಾಣಿ |
ಋಷಿ ಗೌತುಮಾ ವಿಭಾಂಡಾ ಸ್ಕಾಂದ ಅಂತರಗಂಗೆ |
ಬೆಸಸುವೆ ಭೈರವ ಪಾಪವಿನಾಶನ |
ವಸುಧಿಯೊಳಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಗಳಕ್ಕು |
(ಬೆಸನೆ) ಲೋಕದ ಜನರು ಬಂದು ವಿಧಾನ ತಿಳಿದು |
ಕುಶಲ ಮತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಿಸಲು |
ವಶವಾಗಿಪ್ಪಾರು ಸರ್ವದೇವತೆಗಳು |
ವಿಷಯಗಳಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟುಪೋಗದೆರ |
ಕ್ಕಸಯೋಗ ಮಾಡದಿರಿ ಗತಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗದು |
ಅಸುರ ವಿರೋಧಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ನಸುನಗುತ ಗಂಡಿಕಿ ಶಿತಿಯೊಳಗಿರುತಿಪ್ಪ ||5||
ಜತೆ
ಪರಮಾಯು ಸಿದ್ಧಿಪದು ಮಾರ್ಕಂಡ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಾ |
ನರಸಿಂಹಾನಂತಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ವಾಸಾ ||6||

rAga – kEdAragauLa
dhruvatALa
anaMtAnaMtaSayanA aMbujadaLa nayana |
unnaMta guNanilayA pannaga [SAyi] |
Ganna kAruNyamUrti satata maMgaLa kIrti |
canna prasannaranna Siri saMpanna |
cinnAMbara cinnarUpa cinmaya kAya |
Binna jIvarapariBinna vyAptA |
pannaganAgAtalpA nAgaBaya vinASa |
[ce]nnA cOrA caturA caturmogannayyA |
aNOraNI ajarA anAdidEva pA |
vannA jIvannA duShTa jana mardanA |
baNNA baNNAda GannavarnA suparna vA |
hannA BavAraNyA dAhanna nityA |
jonna prakASa dikkarisuva tEjA pra |
sannA kESava BaMjannA suniraMjannA |
ennaMtaraMgadoLagippa vijayaviThalA |
anaMtagirivAsA narakEsarivEShA||1||
maTTatALa
kalpAyu paDeda muni mArkaMDEyA |
sarpagiriyalli SrInivAsana nODi |
tappade dEvanna varava saMpAdise |
oppadiMdali I giriyA kaDe BAgA |
tappAlallI pOgi tapavanumADeMdu |
appaNe koDalAgi Suddhana oDagUDi |
suprItiyiMda Buvanava saMcarisI |
apratiyAgidda sthaLavane nIkShisuta |
muppuradoLagidake edarugA[Ne]neMdu |
alpamanasumADade vAsavAdanu illi |
muppu illada dEva vijayaviThalannA |
varpagaLu guNisi dhyAnava aididanU ||2||
triviDitALa
padinAlku sAvira varuSha BakutiyiMda |
odagi tapavamADi AhAra toradU |
mudadiMda baMdu nEmavamADikoMDippa |
sadamalavAda ahObalarAyana |
padadaruSana matte BavanASi majjana |
budhanu biDade baMdu guhAdiMda |
udayakAlake pOgi balagoMDu baruvA prAM |
tyadali oMdAyitu kELi janarU |
adu BUtAdivasta prAptavAyitu |
modalu cAturmAsya EkAdasI |
adara taruvAya kaLamAtrasAdhana |
padavige kEvalA SucimArgavO |
idu ullaMGisidare pApa allige pOgAdo |
iddAre ennA nEma BaMga |
haduLa tOradE mauni uBayasaMkaTadiMda |
padumanABana caraNanenesi guNise |
ade ade samayadali dEva nuDida tAne |
udayavAgada munne aruNana gatige |
nadi BavanASiyA karakoMDu pArijA |
tada vRukSha samEtA baruveneMdU |
hRudayadoLage tiLisi pELidaMte baMdu |
udaBavanAdanu ahObalarAyA |
gadagadane naDuguttA aMjaLi puTadiMda |
todalu vAkyagaLiMda hariya stutisi |
tridaSAdi vaMdya nArasiMhane paramA su |
hRudayane anaMtanAmaka dEvane |
madaDamatige olidu uddhariside eMdu |
hadanavaritu puNyagaLisikoMDa |
madhuvairi vijayaviThala illipoLeyalu |
vidhi SivAdyaru baMdu vAlaga mADidaru ||3||
aTTatALa
anugraha mADide animitta baMdhuve |
enagoMdu varava pAlisuvadu nInilli |
anugAlA vAsavAgirabEku tolagAde |
vanadi saMBave bomma SaMBusuraru mikka |
muni manugaLu tIrthABimAnigaLA |
janarellA sannidhiyAgi irabEku |
manujanAvanu illige baMdaravanige |
Gana pApA ODisi puNyave taMdittu |
janumAjanumAdalli e#0CCD;~jaÁnave koTTu ni |
ninnane dhEnisuvaMte kRupemADu enalAgi |
munige olidu varavanu ittanu ittA |
kanakamayavAdAgiri ide ide ide |
vanadhi baMdhana kuru jAMguli viSAlA |
maNikarNike kASi SrIraMgakShEtra |
maNiyAgippAdeMdu atiSayavAdA mA |
tanu koTTA paramAtma |
dina oMdu nUraidu ELeMTu oMBattu |
initara mEle veggaLavAgi iddaru |
animiSha gaMgAtIradalli Satavastra |
ranusarisi idda Palake migalayyA |
eNike mADuvaryAru I kShEtrada yAtri |
janumadoLage omme sAridAnaMta |
jananake yAtri mADidaMtha Palavakku |
kanasIli manasIli ciMtise |
dhanavaMtanAguvA iha paradalli sauKya |
hanumA vaMdita namma vijayaviThalarEyA |
sanatkumAra nAradarige olida kANO||4||
AditALa
esevA tIrthaMgaLuMTu SESha mArkaMDa brahmA |
bisaruhanABA lakumi hanumA rudra rudrANi |
RuShi gautumA viBAMDA skAMda aMtaragaMge |
besasuve Bairava pApavinASana |
vasudhiyoLagidda ellA tIrthagaLakku |
(besane) lOkada janaru baMdu vidhAna tiLidu |
kuSala matiyiMda satkarmAcarisalu |
vaSavAgippAru sarvadEvategaLu |
viShayagaLali biddu keTTupOgadera |
kkasayOga mADadiri gatige mArgavAgadu |
asura virOdhi namma vijayaviThalarEyA |
nasunaguta gaMDiki SitiyoLagirutippa ||5||
jate
paramAyu siddhipadu mArkaMDyakShEtrA |
narasiMhAnaMtA vijayaviThala vAsA ||6||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s