kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಅರುಣಾಚಲ / Arunachala

ಧ್ರುವತಾಳ
ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರಾ ಕರುಣವ ಮಾಡಯ್ಯ |
ಹರಣಾ ನಿನ್ನದು ನಾಗಾಭರಣ ದೇವ |
ತರುಣ ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣು ಪೋಗುವೆ ನಿನಗೆ |
ಮರಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೈತ್ಯಾಹರಣ ಹರಿಯಾ |
ಚರಣ ಯುಗಳ ದಿವ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಒದಗುವಂತೆ |
ಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಣ ಮಾಡೋ |
ಧರಣಿ ಧರಾ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ಶ್ರೀ |
ಚರಣಾ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅರುಣ ಕರ್ಪದಾ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಏಳು ಯೋಜನ ಉದ್ದ ಶೈಲವಿಪ್ಪುದು ಕಾಣೊ |
ಏಳು ಯೋಜನ ಸುತ್ತಾ ಲೋಲ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ |
ಭೂಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ |
ಮೇಲಾದ ಯಾತ್ರಿ ಪೇಳುವರಾರಯ್ಯಾ |
ಏಳುವಾಸರವಿದ್ದ ಆಳುಗಳ ಪುಣ್ಯ |
ಪೇಳಲಿ ಎನ್ನಳವೆ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ |
ಪಾಲಸಾಗರಶಯ್ಯಾ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನಾ |
ಆಳಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶೈಲಜಪತಿ ಶಿವನೂ ||2||
ರೂಪಕತಾಳ
ಗೌರಿ, ಅರುಣ, ಗೌತಮ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲಾ |
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ತಿರಿಗಿ ಈ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತಪಮಾಡಿ |
ಹರುಷಾದಿಂದಲಿ ತಮಗೆ ಸರಿಬಂಧ ಮನೋಭೀಷ್ಟಾ |
ಭರದಿಂದಲಿ ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಹರಿಯಾ ಕರುಣಾದಲ್ಲಿ |
ಮೆರದು ಮೈ ಮರದು ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಇದ್ದರು |
ಸುರರು ವರ್ಣಿಪಲರಿದು ವರ ಗೌತುಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾ |
ಚರಿಸುವದೇಕ ಸೌರಂಭ ಮನದಲಿ |
ಕುರಬಲಾ ಸಂಹಾರಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಪರಮಭಕುತನಾದ ನರಗೆ ಸಿದ್ಧಿಪದು ||3||
ಝಂಪೆತಾಳ
ಸುದರುಶನ ಶೈಲ ಮುದದಿಂದ e್ಞÁನದಲಿ |
ಒದಗಿ ಒಂದಾದರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೃದಯದಲಿ ಆ |
ನಂದ ಉದಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ |
ಪದೊಪದಿಗೆ ನರಹರಿಯ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ |
ಚದುರತನದಲೀ ಗಿರಿಯ |
ದಧಿಯಾ ಮರ್ದಿಸಿದ ತೆ[ರ]ದಿ ನಿನ್ನ ಮನಸು |
ಮರ್ದಿಸಿ ಕೊಳುತಾ |
ಹದುಳನಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಬರಲೂ |
ವಂದಡಿಗಶ್ವಮೇಧ [ಮಾಡಿದಾ] ಫಲವಕ್ಕು ಸದಮಲರಿಗೆ |
ಸುದರಶನ ಪಾಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲನ |
ಪದಗಳರ್ಚಿಸಿ ಸಂಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋ||4||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಅರುಣ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹರನು ಶ್ರೀರಾಮನಾ |
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತಲಿಪ್ಪ ಹರುಷದಲ್ಲಿ |
ವರ ಚಿದಾಂಬರದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಯನಾ |
ಚರಣ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಈಶಾ ಕುಣಿಯುತಿಪ್ಪ |
ನರಸಿಂಹನ ಧ್ಯಾನವಾವಾಗ ಜಂಬುಕೇ |
ಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಮಾಪತಿ ಮಾಳ್ಪಾನೆಯ್ಯ |
ಭರದಿಂದ ಮಾವಿನ ತರುವಿನಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ |
ಇರುತಿಪ್ಪ ಹರಿಮಹಿಮೆ ಲಾಲಿಸುತ್ತಾ |
ವರಕಾಳ ಹಸ್ತಿ ಎಂಬೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವನು |
ಅರುಹುವಾ ಹರಿಚರಿತೆ ವೈಧಾತ್ರಗೇ |
ಧರಣಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ |
ಹರಿಯ ಸೇವೆಯಾ ಹರನು ಮಾಡುವನೂ |
ಹರಿಯೆ ಗತಿ ಹರಿಯೆ ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದು ತೀ |
ವರದಿಂದ ಒಡಂಬಡುವುದು ಜನರೂ |
ಪರದೈವ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ಸೂ |
ವರ್ನಗಿರಿ ವಾಸಾಸರ್ವೇಶಾ ಸಕಲ ಸುರರ ಪೋಷಾ ||5||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಇಂದ್ರಾದಿ ಅಷ್ಟತೀರ್ಥದಲಿ ಪೋಗಿ |
ಮಿಂದು ಮುದದಲಿ ಅಚ್ಯುತನ ಧ್ಯಾನಾ |
ದಿಂದ ಸಾಧನಗೈದು ಶುದ್ಧ ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ |
ಕುಂದದಲೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳೊಂದಾದರಿರದಂತೆ |
ವಂದಿಸಿ ಜನರು ವರಗಳನು ಪಡೆವುದು |
ಮಂದರ ಧರ ಶಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಮಂದಮತಿಯ ಬಿಡಿಸಿ ನಂದದಿ ಸಲಹುವಾ||6||
ಆದಿತಾಳ
ಅರುಣಗಿರಿಯ ಯಾತ್ರೆ ಇನ್ನು ಸುರರಿಗೆ ದುರ್ಲಭವೊ |
ಹರಿಯಭಜಿಸಿ ಮುಪ್ಪುರಹರನು ಈ ಗಿರಿಯಾದ
ನರನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಅಂತಃಕ[ರ]ಣದಿಂದಲಿ ಯಾತ್ರಿ |
ಭರದಿಂದ ಮುಗಿಸಲು ಹರಿ ಸಂತೃಪ್ತನಾಹನು |
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಈ ಗಿರಿಗೆ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೂ |
ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸುಖಾಂತರದೊಳುಲೊಲಾಡಿ |
ಮಿರುಗುವ ಕಾಯಾದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಾ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ |
ಶರಜನ್ಮನಯ್ಯಾನೊಡಿಯಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಎರವುಮಾಡದೆ ತನ್ನವರ ಸಂಗಡಾಡಿಸುವಾ ||7||
ಜತೆ
ಅರುಣಾಚಲದ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ನರರಿಗೆ |
ಅರುಣಾಚಲವಾಸ ವಿಜಯವಿಠಲ ಒಲಿವಾ ||8||

dhruvatALa
aruNAcalESvarA karuNava mADayya |
haraNA ninnadu nAgABaraNa dEva |
taruNa Bakutiyalli SaraNu pOguve ninage |
maraNa kAlakke daityAharaNa hariyA |
caraNa yugaLa divya smaraNe odaguvaMte |
karaNa Suddhiyalli uddharaNa mADO |
dharaNi dharA namma vijayaviThala SrI |
caraNA manadalliTTu aruNa karpadA ||1||
maTTatALa
ELu yOjana udda Sailavippudu kANo |
ELu yOjana suttA lOla puNyaBUmi |
BUlOkada oLage kELiri idakkella |
mElAda yAtri pELuvarArayyA |
ELuvAsaravidda ALugaLa puNya |
pELali ennaLave ELELu janmakke |
pAlasAgaraSayyA vijayaviThalannA |
ALAgillappA Sailajapati SivanU ||2||
rUpakatALa
gauri, aruNa, gautama BaktarellA |
dharaNiyoLage tirigi I giriyalli tapamADi |
haruShAdiMdali tamage saribaMdha manOBIShTA |
BaradiMdali paDedu SrI hariyA karuNAdalli |
meradu mai maradu vistaravAgi iddaru |
suraru varNipalaridu vara gautuma kShEtrA |
carisuvadEka sauraMBa manadali |
kurabalA saMhAri vijayaviThalarEyana |
paramaBakutanAda narage siddhipadu ||3||
JaMpetALa
sudaruSana Saila mudadiMda e#0CCD;~jaÁnadali |
odagi oMdAdaru pradakShiNe hRudayadali A |
naMda udadhiyoLage muLugi |
padopadige narahariya dhyAnisutta |
caduratanadalI giriya |
dadhiyA mardisida te[ra]di ninna manasu |
mardisi koLutA |
haduLanAgi sutti baralU |
vaMdaDigaSvamEdha [mADidA] Palavakku sadamalarige |
sudaraSana pANi vijayaviThalana |
padagaLarcisi saMpadaviyalli sErO||4||
triviDitALa
aruNa parvatadalli haranu SrIrAmanA |
smaraNe mADutalippa haruShadalli |
vara cidAMbaradalli gOviMdarAyanA |
caraNa deSeyalli ISA kuNiyutippa |
narasiMhana dhyAnavAvAga jaMbukE |
Svaradalli umApati mALpAneyya |
BaradiMda mAvina taruvinASrayadalli |
irutippa harimahime lAlisuttA |
varakALa hasti eMbO kShEtradalli Sivanu |
aruhuvA haricarite vaidhAtragE |
dharaNi madhyadalli I pari aidu kShEtradali |
hariya sEveyA haranu mADuvanU |
hariye gati hariye nijaveMdu tiLidu tI |
varadiMda oDaMbaDuvudu janarU |
paradaiva vijayaviThalarEyA sU |
varnagiri vAsAsarvESA sakala surara pOShA ||5||
aTTatALa
iMdrAdi aShTatIrthadali pOgi |
miMdu mudadali acyutana dhyAnA |
diMda sAdhanagaidu Suddha Bakutiyalli |
kuMdadale mADi hiMdina karmagaLoMdAdariradaMte |
vaMdisi janaru varagaLanu paDevudu |
maMdara dhara Siri vijayaviThalarEyA |
maMdamatiya biDisi naMdadi salahuvA||6||
AditALa
aruNagiriya yAtre innu surarige durlaBavo |
hariyaBajisi muppuraharanu I giriyAda
naranobba baMdu aMtaHka[ra]NadiMdali yAtri |
BaradiMda mugisalu hari saMtRuptanAhanu |
sthiravAgi I girige haridu illige baralU |
paraMpareyAgi suKAMtaradoLulolADi |
miruguva kAyAdalli tiruguvA sarvadalli |
SarajanmanayyAnoDiyA vijayaviThalarEyA |
eravumADade tannavara saMgaDADisuvA ||7||
jate
aruNAcalada yAtre mADida nararige |
aruNAcalavAsa vijayaviThala olivA ||8||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s